Doelstelling

Doel van de vereniging

1. Het doel van de vereniging is:
De behartiging van de gemeenschappelijke belangen van haar leden, in het bijzonder met betrekking tot de huidige of toekomstige aanspraken op pensioen uit te keren door pensioenverzekeraars  ingevolge de pensioenregelingen Agrifirm en in zijn algemeenheid het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de leden op sociaal-economisch en sociaal-maatschappelijk terrein.

2. De vereniging tracht haar doel te bereiken door:
Gebruik te maken van het hoorrecht als bedoeld in de Pensioenwet en het in dat verband mede functioneren als orgaan aan wie door Agrifirm casu quo pensioenverzekeraars verantwoording wordt afgelegd en informatie wordt verschaft;

Het uitoefenen van overige rechten en bevoegdheden voortvloeiend uit de Pensioenwet;

Het onderhouden van regelmatig contact tussen het bestuur van de vereniging en de hoofdirectie van Agrifirm en de directies van de betreffende pensioenverzekeraars;

Het zo nodig aansluiten bij een overkoepelend orgaan en het samenwerken met andere verenigingen en groepen die een soortgelijke doelstelling hebben;

Het houden van periodiek overleg en vergaderingen en eventueel het organiseren van andere activiteiten voor de leden;

Het inwinnen van adviezen ten behoeve van de leden bij terzake deskundige personen en/of instellingen;